תקנון רישום לחוגי קמפוס ג׳וניור

תקנון רישום קמפוס ג׳וניור

(להלן: "הקמפוס")

 

1.      תנאים מקדימים לרישום וקבלה:

1.1 תנאי מקדים לקבלתו של הילד לקמפוס הינו מבחן התאמה אינטרנטי.

1.2 לקמפוס הזכות הבלעדית לקבוע את התאמתו של ילד ללימודים בו. ועם זאת, נתונה בפני ההורים האפשרות לערער תוך 48 שעות מקבלת הסירוב, ולבקש כי ילדם יבחן בשנית. לקמפוס שמורה הזכות לסרב לבקשה זו.

1.3 במידה ומספר המתקבלים לקורס יהא גבוה ממספר התלמידים המוגדר לקורס, הרי שלקמפוס שמורה הזכות לקבל לשורותיו את התלמידים אשר השיגו את התוצאות הגבוהות ביותר במבחן ההתאמה.

1.4 מספר המשתתפים בקורס מוגבל והרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

 

2.      תנאי תשלום:

2.1 מחירי החוגים בקמפוס משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מספר השיעורים בקורס סימסטריאלי עומד על  לכל היותר 16. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חג.

2.2 ניתן לשלם לכל היותר ב3 תשלומים חודשיים עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, באמצעות כרטיסי אשראי/ רישום טלפוני/רישום באמצעות האינטרנט. הסכומים המשולמים עבור השתתפות בחוג/ים נכונים למועד ההרשמה.

2.3 על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת תשלום מכל סיבה אחרת.

2.4 סך התשלום בעבור קורס סימסטריאלי נכון ליום 1/1/20 הינו 3250 ₪. כולל מע"צ

2.5 ההורים מתחייבים בתשלום גם אם הייתה השתתפות חלקית של ילדם בחודש הפעילות ומכל סיבה שהיא.

2.6 למרות התחייבות הקמפוס להפעיל את הקורס במשך סמסטר/שנת לימודים, הנהלת הקמפוס תהא רשאית להחליט על ביטול הפעילות כולה או חלקה אם לא ירשמו משתתפים במספר סביר המאפשר הפעלה במתכונת הרצויה.

2.7 הנהלת הקמפוס רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות וזאת בהתראה של 7 ימים. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לקמפוס עד תום תקופת הקורס/סימסטר  . 

 

3.      שינויים בתכנית הקורסים:

3.1 פתיחת חוג מותנית במס' מינימום של נרשמים. במקרה של אי פתיחת קורס, התשלום יוחזר במלואו.

3.2 להנהלת הקמפוס עומדת הזכות הבלעדית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים.

3.3 הנהלת הקמפוס רשאית לשנות את זמני פעילות הקורסים ומיקומם עפ"י צרכי הקמפוס.

3.4 הקמפוס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של הקורסים במקרים חריגים והודעה תשלח להורים ב- sms/דוא"ל מראש.

3.5 במקרה של סגירת חוג ע"י הנהלת הקמפוס, מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתפים דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך הקורס, עד סוף הסמסטר.

3.6 הנהלת הקמפוס רשאית ע"פ שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחר קורסים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

3.7 פעילות בקורס שבוטלה בשל היעדרות מדריך, תתקיים במועד חלופי עליו תפורסם הודעה מוקדמת על ידי הנהלת הקמפוס.

3.8 לא יתאפשר שינוי רישום של תלמיד מקורס אחד לקורס אחר בקמפוס, במהלך שנת הלימודים, אלא באישור הנהלת הקמפוס ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

 

4.      מדיניות ביטולים ו/או הפסקת השתתפות בקורס:

4.1 ככלל, לא ניתן לבטל השתתפות בקורס בקמפוס.

4.2 ועם זאת, לפנים משורת הדין, באם לאחר עד 2 שיעורים החליט ההורה לבטל את   

      הרישום לקורס מכל סיבה שהיא, אזי ישלם 50% מגובה התשלום עבור הקורס.

4.3 והיה והילד השתתף ב3 שיעורים או יותר, לא תהא אפשרות לקבלת החזר כספי כלשהו בגין ביטול השתתפות בקורס.

4.4 ביטול/הפסקת השתתפות בקורס תתאפשר רק בבקשה בכתב באופן הבא: שליחת   הבקשה במייל לכתובת שתפורסם בהמשך

4.5 ביטול ההשתתפות בחוג יחשב רק מעת קבלת הפניה  ולא יינתן זיכוי רטרואקטיבי.

4.6 היעדרות במהלך הקורס מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה, נסיעות, חופשות וכיו"ב אינה   מזכה בהחזר כספי או בהחזר שיעורים.

4.7 בשל אופי הפעילות בג'וניור קמפוס, במוסד שלנו יש אפס סובלנות להפרעות התנהגות/ו/או אלימות מכל סוג שהם. לפיכך:

א.      הנהלת הקמפוס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיק ו/או להפסיק במידי השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרת משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת.

ב.      הרחקה או הפסקת השתתפות הנרשם בפעילות בשל הסיבות המנויות בסעיף א לעיל, לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה ו/או ההרחקה.

4.8 כל הריהוט והציוד המצוי בחדרי הקמפוס במסגרת השיעורים בקמפוס, הינו רכוש בלעדי של ג'וניור קמפוס.

א.      במידה ותלמיד הסב נזק לרכוש של הקמפוס, לרבות מחשבים ניידים, ציוד רובוטיקה,  ציוד מעבדות, ערכות הפעלה, ריהוט או כל רכוש אחר, הורהו ישא באחריות לפיצוי ולתשלום מלוא הנזק שנגרם.

ב.      על התלמידים חל איסור מוחלט להוציא מחוץ לכתת הקמפוס ציוד כלשהו השייך 

לקמפוס, ללא אישורו מראש ובכתב של המדריך המלווה, לרבות מחשבים ניידים וחלקים של ערכות לימוד. במידה ותלמיד הוציא ללא אישור ציוד ו/או חלקים כלשהם של רכוש השייך לקמפוס ונגרם להם נזק, יחול האמור בסעיף 4.8.א.

4.9 הקמפוס לא ישא באחריות בגין נזקים לדברי ערך/רכוש של התלמידים או ההורים לרבות מקרים של אובדן, גניבה וכיו"ב.

4.10         במקרה של תלונה לגבי קורס או מדריך בקמפוס, ניתן לפנות במייל לכתובת מזכירות  

הקמפוס שתפורסם בהמשך לא יאוחר מ- 7 ימים מתאריך המקרה.

 

5.        מדיניות הנחות:

משפחה הרשומה לשני קורסים ומעלה, תהא זכאית להנחה של 5% לכל הקורסים בהם השתתפו ילדיה בשנה האמורה.

 

6.        כללי:

6.1 על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים הקורס (כיתה/אולם בקמפוס) ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד.

6.2 ככלל, על ההורים לאסוף את ילדם בשעת סיום החוג. הורים המאחרים בהגעה לקמפוס חייבים להודיע על כך למזכירות הקמפוס. אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת הקמפוס או מי מטעמה בשמירה על הילד.

6.3 איסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים בלבד. איסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך.

6.4 הוצאת ילד במהלך הפעילות תיעשה רק במקרים חריגים ולאחר שהודעה על כך נמסרה מראש למדריך.

 

-      במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הקטין הנרשם לקורס. ברישום טלפוני: חובה להחזיר למזכירות הקמפוס טופס הצהרת בריאות חתום ע"י הורה ברישום הילד/ה, המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בקורס.

-      הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות הקמפוס, באמצעות אימייל/ SMS.

-      הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות הקמפוס, וידוע לי כי יתכן והצילומים ישמשו לצורך פרסומי הקמפוס ברשתות חברתיות/מדיה/תקשורת.

 

*נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים ללא כל הבדל.