תקנון

(להלן: "הקמפוס")

 

1.    תנאים מקדימים לרישום וקבלה:

1.1תנאי מקדים לקבלתו של ה״ננו סטודנט״ לקמפוס הינו מבחן התאמה אינטרנטי. 

1.2לקמפוס הזכות הבלעדית לקבוע את התאמתו של ״ננו סטודנט״ ללימודים בו. ועם זאת, נתונה בפני ההורים האפשרות לערער תוך 48 שעות מקבלת הסירוב, ולבקש כי ילדם יבחן בשנית. לקמפוס שמורה הזכות לסרב לבקשה זו.

1.3במידה ומספר המתקבלים לקורס יהא גבוה ממספר התלמידים המוגדר לקורס, הרי שלקמפוס שמורה הזכות לקבל לשורותיו את התלמידים אשר השיגו את התוצאות הגבוהות ביותר במבחן ההתאמה.

1.4מספר המשתתפים בקורס מוגבל והרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

 

2.    תנאי תשלום:

2.1מחירי הקורסים בקמפוס משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מספר השיעורים בקורס סימסטריאלי עומד על  לכל היותר 16. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חג.

2.2ניתן לשלם לכל היותר ב3 תשלומים חודשיים עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, באמצעות כרטיסי אשראירישום טלפוני/רישום באמצעות האינטרנט.הסכומים המשולמים עבור השתתפות בחוג/ים נכונים למועד ההרשמה.

2.3על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת תשלום מכל סיבה אחרת. 

2.4סך התשלום בעבור קורס סימסטריאלי נכון ליום 1/1/20 הינו 3500 ₪. כולל מע"מ

2.5ההורים מתחייבים בתשלום גם אם הייתה השתתפות חלקית של ילדם בפעילות הקורסים ומכל סיבה שהיא.

2.6למרות התחייבות הקמפוס להפעיל את הקורס במשך סמסטר/שנת לימודים, הנהלת הקמפוס תהא רשאית להחליט על ביטול הפעילות כולה או חלקה מכל סיבה שלא תאפשר הפעלה במתכונת הרצויה.

2.7הנהלת הקמפוס רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות וזאת בהתראה של 7 ימים. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לקמפוס עד תום תקופת הקורס/סימסטר  .  

 

3.    שינויים בתכנית הקורסים:

3.1 פתיחת כל קורס מותנית במס' מינימום של נרשמים. במקרה של אי פתיחת קורס, התשלום יוחזר במלואו. 

3.2 להנהלת הקמפוס עומדת הזכות הבלעדית לסגור קורס מפאת מיעוט משתתפים.

3.3 הנהלת הקמפוס רשאית לשנות את זמני פעילות הקורסים ומיקומם עפ"י צרכי הקמפוס.

3.4 הקמפוס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של הקורסים במקרים חריגים והודעה תשלח להורים ב- sms/דוא"ל מראש.

3.5 במקרה של סגירת קורס ע"י הנהלת הקמפוס, מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתפים דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך הקורס, עד סוף הסמסטר. 

3.6 הנהלת הקמפוס רשאית ע"פ שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחר קורסים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

3.7פעילות בקורס שבוטלה בשל היעדרות מדריך, תתקיים במועד חלופי עליו תפורסם הודעה מוקדמת על ידי הנהלת הקמפוס. 

3.8לא יתאפשר שינוי רישום של תלמיד מקורס אחד לקורס אחר בקמפוס, במהלך שנת הלימודים, אלא באישור הנהלת הקמפוס ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

 

4.    מדיניות ביטולים ו/או הפסקת השתתפות בקורס:

4.1 ככלל, לא ניתן לבטל השתתפות בקורס בקמפוס. 

4.2 ועם זאת, לפנים משורת הדין, באם לאחר עד 2 שיעורים החליט ההורה לבטל את   

     הרישום לקורס מכל סיבה שהיא, אזי ישלם 50% מגובה התשלום עבור הקורס.

4.3והיה והילד השתתף ב3 שיעורים או יותר, לא תהא אפשרות לקבלת החזר כספי כלשהו בגין ביטול השתתפות בקורס.

4.4ביטול/הפסקת השתתפות בקורס תתאפשר רק בבקשה בכתב באופן הבא: שליחת   הבקשה במייל לכתובת שתפורסם בהמשך

4.5ביטול ההשתתפות בקורס יחשב רק מעת קבלת פניה בכתב במייל.

4.6היעדרות במהלך הקורס מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה, נסיעות, חופשות וכיו"ב אינה   מזכה בהחזר כספי או בהחזר שיעורים. 

4.7בשל אופי הפעילות בקמפוס ג'וניור, במוסד שלנו יש אפס סובלנות להפרעות התנהגות/ו/או אלימות מכל סוג שהם. לפיכך:

א.   הנהלת הקמפוס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיק ו/או להפסיק במידי השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרת משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת.

ב.   הרחקה או הפסקת השתתפות הנרשם בפעילות בשל הסיבות המנויות בסעיף א לעיל, לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה ו/או ההרחקה.

4.8כל הריהוט והציוד המצוי בחדרי הקמפוס במסגרת השיעורים בקמפוס, הינו רכוש בלעדי של קמפוס ג'וניור.

א.    במידה ותלמיד הסב נזק לרכוש של הקמפוס, לרבות מחשבים ניידים, ציוד רובוטיקה,  ציוד מעבדות, ערכות הפעלה, ריהוט או כל רכוש אחר, הורהו ישא באחריות לפיצוי ולתשלום מלוא הנזק שנגרם. 

ב.    על התלמידים חל איסור מוחלט להוציא מחוץ לכתת הקמפוס ציוד כלשהו השייך  

לקמפוס, ללא אישורו מראש ובכתב של המדריך המלווה, לרבות מחשבים ניידים וחלקים של ערכות לימוד. במידה ותלמיד הוציא ללא אישור ציוד ו/או חלקים כלשהם של רכוש השייך לקמפוס ונגרם להם נזק, יחול האמור בסעיף 4.8.א.

4.9הקמפוס לא ישא באחריות בגין נזקים לדברי ערך/רכוש של התלמידים או ההורים לרבות מקרים של אובדן, גניבה וכיו"ב. 

4.10      במקרה של תלונה לגבי קורס או מדריך בקמפוס, ניתן לפנות במייל לכתובת מזכירות  

הקמפוס שתפורסם בהמשך לא יאוחר מ- 7 ימים מתאריך המקרה.

 

 

5     מדיניות הנחות:

משפחה הרשומה לשני קורסים ומעלה, תהא זכאית להנחה של 5%לכל הקורסים בהם השתתפו ילדיה בשנה האמורה.

 

6     כללי:

6.1 על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים הקורס (כיתה/אולם בקמפוס) ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד.

6.2 באחריות ההורים לאסוף את ילדם בשעת סיום השיעור. הורים המאחרים בהגעה לקמפוס חייבים להודיע על כך למזכירות הקמפוסאי הודעה אינה מחייבת את הנהלת הקמפוס או מי מטעמה בשמירה על הילד.

6.3 איסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים בלבד. איסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך.

6.4 הוצאת ילד ע"י ההורה במהלך הפעילות תיעשה רק במקרים חריגים ולאחר שהודעה על כך נמסרה מראש למדריך.

 

*במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הקטין הנרשם לקורס. ברישום טלפוני: חובה להחזיר למזכירות הקמפוס טופס הצהרת בריאות חתום ע"י הורה ברישום הילד/ה, המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בקורס. 

 

*הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות הקמפוס, באמצעות אימייל/ SMS.

 

*הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות הקמפוס, וידוע לי כי יתכן והצילומים ישמשו לצורך פרסומי הקמפוס ברשתות חברתיות/מדיה/תקשורת.

 

 

*נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים ללא כל הבדל.

 

הצהרת בריאות

הנני מצהיר כי לבני/בתי  _____________ אין מגבלות רפואיות ומסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות אליו נרשם. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

תאריך_______ שם ההורה___________ חתימה_______________

 

הנני מאשר שקראתי והסכמתי לתקנון זה ואני מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש ובמועד.

 

 

תאריך____________  שם ההורה ______________ חתימה________________